Bakgrund RIP 2RIP 1

Dagligvaruhandeln eftersträvar att möta konsumenternas önskemål på säkrare livsmedel genom att rikta krav på ledningssystem för miljö, kvalitet och produktsäkerhet till sina leverantörer. Dessa krav ställs på potatis-, frukt- och grönsaksodlare samt packare av dessa produkter.

RIP (riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier) har tagits fram med syfte att lyfta fram relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP och att sammanställa dessa delar i en form som är anpassad efter de förutsättningar som packerierna arbetar efter. Riktlinjerna har även anpassats till BRC-standarden för att möta handelns krav.

Utformningen av riktlinjerna är resultatet av ett utvecklingsprojekt, där SMAK Certifiering AB, SIK och 11 potatispackerier gemensamt identifierade och beskrev sådana åtgärder som kan säkerställa kvalitet och produktsäkerhet hos den potatis som levereras av packerierna. Genom att identifiera och implementera goda rutiner för kvalitets- och miljöarbete svarar man upp till de grundläggande krav som samhället ställer i form av lagstiftning och som samtidigt möter konsumenternas högt ställda krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Eftersom packerier för bär, frukt och grönsaker arbetar under snarlika förhållanden har riktlinjerna vidareutvecklats i ett eget koncept för dessa produkter. Största skillnaden från potatispackerier är att det ofta föreligger större hygienrisker i bär-, frukt- och grönsakspackerier då dessa produkter kan konsumeras utan tillagning.

För packerier som arbetar både med potatis och bär, frukt och/eller grönsaker är det möjligt att kombinera RIP för potatispackerier och RIP för frukt- och grönsakspackerier utan onödigt dubbelarbete.

RIP innehåller både villkor och rekommendationer

RIP innehåller följande avsnitt:

  • Grundläggande företagsdokumentation
  • HACCP
  • Miljöarbete
  • Kvalitetsstyrning

Varje avsnitt innehåller grundläggande villkor som måste uppfyllas. Utöver dessa villkor finns även rekommendationer för olika situationer och moment inom ramen för ett packeris verksamhetsområde.

Fortlöpande arbete

Det är av stor vikt att inse att ett kvalitetssäkringsarbete, en HACCP-plan och ett miljöarbete inte är klart i och med att det upprättats för verksamheten. Arbetet innebär införande av styrning av företaget som kräver fortlöpande översyn och rutiner som på ett naturligt sätt skall ingå i den dagliga verksamheten. HACCP-planen som utarbetas för den egna verksamheten måste hela tiden beaktas och efterlevas. Dessutom måste planen ses över vid eventuella förändringar i processer eller rutiner.

Syftet med miljöarbetet är att kartlägga företagets miljöpåverkan och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera negativa effekter på miljön. Miljöarbetet måste uppdateras årligen.

De rutiner som beskrivs för att uppnå en bra och jämn kvalitet på produkterna måste följas, men även kontrolleras så att de uppfylls avsett syfte. "Ständig förbättring" är ett nyckelbegrepp för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Godkännande/certifiering enligt RIP

För att kunna påvisa att företagen verkligen följer dessa riktlinjer och på så sätt uppfyller de krav som ställs, kräver branschen en s.k. tredjepartsrevision, dvs. revisionen skall utföras av ett neutralt och oberoende kontrollorgan. Revisionen utförs av SMAK Certifiering AB som även har möjlighet att kombinera revisionen med revision av andra standarder.

RIP ett anslutningsvillkor för SMAK-systemet

För att potatispackerier ska kunna ansluta sig till SMAK-systemet krävs att de är godkända enligt RIP och fortsatt anslutning kräver godkända årliga revisioner.

Att arbeta med RIP

Ca 120 företag har haft genomgång av kraven i RIP och fått utbildning i hur man genomför kvalitets-, miljö- och hygienarbetet i sina företag. SMAK Certifiering AB har även tagit fram ett studiematerial i form av ett exempelföretag kallat "Guldknölen AB" som visar på hur man kan utforma de olika delarna i RIP.

© 2020
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
Växelns öppettider:
Må, Ons: 13:00-16.30
Ti, To, Fre: 08:30-12:00
För frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). För frågor som rör betalning av fakturor och påminnelser vänd dig till Fortnox, minfaktura@fortnox.se.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X